Privatumo ir slapukų politika

  • 1. Įvadas

   Šia privatumo politika siekiame informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų, kuriuos galime gauti vykdydami komercinę veiklą, tvarkymą.

   Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/379 (toliau - BDAR), Asmens duomenų tvarkymo įstatymu ir kitais norminiais aktais.

   Teikdama savo produktus ir paslaugas, "Evopipes" daugiausia bendradarbiauja su juridiniais asmenimis, todėl pagal BDAR 14 konstatuojamąją dalį reglamentas netaikomas asmens duomenų, kurie yra susiję su juridiniais asmenimis ir ypač įmonėmis, įsteigtomis kaip juridiniai asmenys, įskaitant juridinio asmens pavadinimą ir formą bei juridinio asmens kontaktinius duomenis, tvarkymui. Be to, jei asmuo yra savarankiškai dirbantis asmuo ir jo duomenys yra susiję su komercine veikla, jie gali būti laikomi juridinio asmens duomenimis.

   Kartu tam tikrais atvejais "Evopipes" bendradarbiauja su fiziniais asmenimis arba asmens duomenų tvarkymas turi įtakos verslo partnerių darbuotojams. Todėl šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą tokiais atvejais.

   Jei turite papildomų klausimų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, arba jei norite perduoti mums prašymus dėl teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinimo, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais skyriuje "Kontaktinė informacija".

  • 2. Kontaktinė informacija

   SIA Evopipes
   Langervaldes 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
   Tel.: +371 63 094 300
   El. paštas: info@evopipes.lv

  • 3. Terminai ir apibrėžtys

   BDAR - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679

   Jūs (kaip duomenų subjektas) - fizinis asmuo - esamas ar potencialus klientas arba kliento atstovas. Fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko arba gali tvarkyti "Evopipes".

   Asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu duomenų subjektu.

   Mes - SIA "Evopipes" - juridinis asmuo, kuris šioje Politikoje gali reikšti "Evopipes".

   Kontrahentas - juridinis ar fizinis asmuo arba juridinis subjektas, su kuriuo bendradarbiaujame verslo pagrindu. Kiekvienas pirkėjas arba kiekvienas pardavėjas.

   LPMLTPF - Pinigų plovimo ir terorizmo bei ginklų platinimo finansavimo prevencijos įstatymas

  • 4. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai ir tikslai

   "Evopipes" gali tvarkyti asmens duomenis tokiais tikslais ir tokiais teisiniais pagrindais:

   Tikslas

   Surinkti asmens duomenys

   Teisiniai pagrindai

   Paslaugų teikimas ir produktų pardavimas fiziniams asmenims Vardas ir pavardė, el. paštas, adresas, telefono numeris ir banko sąskaita. Duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas sutartims vykdyti. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
   Paslaugų teikimas ir produktų pardavimas juridiniams asmenims. Juridinio asmens atstovo kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos Duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas sutartims vykdyti. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

   Vykdyti "Evopipes" taikomą teisinę prievolę.

   Pavyzdžiui, vykdant apskaitos reikalavimus, susijusius su atsiskaitymais, klientų identifikavimu ir pan.

   Vardas, pavardė, el. paštas, adresas ir telefono numeris. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.
   Atlikti "pažink savo sandorio šalį", sukčiavimo, terorizmo, sankcijų sąrašo ir kitus atitikties patikrinimus, įskaitant galutinių tikrųjų savininkų nustatymą. Galutinių tikrųjų savininkų ir įgaliotų asmenų vardai, pavardės ir pilietybė. Duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas norminiuose teisės aktuose (LPMLTPF ir Sankcijų įstatyme) nurodytoms prievolėms vykdyti.
   Rinkodaros reikmėms. Galime siųsti jums komercinius pranešimus, kviesti į "Evopipes" organizuojamus seminarus ir siųsti jums mūsų organizuojamų renginių medžiagą. Vardas, pavardė, el. paštas, adresas ir telefono numeris. Priklausomai nuo jūsų ir SIA "Evopipes" teisinių santykių, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.
   "Evopipes" naudoja vaizdo stebėjimo kameras bendrovės patalpose ir teritorijoje darbuotojų ir lankytojų saugumui užtikrinti, turtui apsaugoti ir teisiniams reikalavimams bei teisėtiems "Evopipes" interesams ginti. Apsaugos kamerų įrašai. Perskaitykite atskirą skyrių apie apsaugos kamerų naudojimą "vaizdo stebėjimas".
   Interneto svetainės teikimas. Duomenys renkami naudojant slapukus. Perskaitykite atskirą skyrių apie slapukų naudojimą.
  • 5. Kaip renkame asmens duomenis

   Jūsų asmens duomenis galime gauti vienu iš toliau nurodytų būdų:

   • pasirašydami sutartį, gaudami iš jūsų duomenis;
   • mūsų svetainėje evopipes.lt, naudodami slapukus;
   • iš apsaugos kamerų įrašų;
   • sudaryti kredito istorijos duomenų bazes;
   • formuoti kitus viešai prieinamus registrus, kad būtų galima pateikti ir atnaujinti informaciją apie sandorio šalis, jų atstovus ir tikruosius savininkus pagal LPMLTPF ir tarptautinių sankcijų laikymąsi reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
  • 6. Asmens duomenų perdavimas

   "Evopipes" neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai turi teisėtą teisę pagal galiojančius įstatymus arba yra gautas duomenų subjekto sutikimas.

  • 7. Automatizuotas individualių sprendimų priėmimas

   "Evopipes" nenaudoja jūsų duomenų automatiniams sprendimams priimti.

  • 8. Saugojimo laikotarpis

   "Evopipes" saugo ir tvarko Asmens duomenis tol, kol egzistuoja bent vienas iš šių kriterijų:

   • Tarp "Evopipes" ir Kliento arba Partnerio sudaryta galiojanti sutartis;
   • tol, kol "Evopipes", Klientas arba Partneris gali įgyvendinti savo teisėtus interesus pagal išorinius įstatymus ir taisykles;
   • tol, kol "Evopipes" turi teisinę prievolę saugoti duomenis (pavyzdžiui, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą);
   • Kol jūsų sutikimas galioja atitinkamam Asmens duomenų tvarkymui.
  • 9. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

   Duomenų apsaugos norminė sistema suteikia jums teisę daryti įtaką jūsų asmens duomenų tvarkymui. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, pateikite rašytinį prašymą "Evopipes": asmeniškai (su savimi reikia turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę) mūsų patalpose arba atsiųsdami mums saugiu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą adresu info@evopipes.lv

   Gavusi paraišką "Evopipes" nustatys jūsų tapatybę (įsitikins, kad esate tas pats asmuo, kuriuo prisistatote) ir atsakymą pateiks per vieną mėnesį. Prireikus minėtas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratęsimą ir vėlavimo priežastis "Evopipes" jus informuos per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

   Turite teisių:

   • susipažinti su savo Asmens duomenimis, prašydami informacijos apie tai, kokius Asmens duomenis "Evopipes" tvarko (BDAR 15 straipsnis);
   • į ištaisymą, jei Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs (BDAR 16 straipsnis);
   • apriboti jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas (BDAR 16 straipsnis);
   • ištrinti Jūsų asmens duomenis (BDAR 17 straipsnis);
   • Prašyti pranešimo dėl jūsų Asmens duomenų ištaisymo, apribojimo ar ištrynimo (BDAR 19 straipsnis);
   • atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis (BDAR 7 straipsnis);
   • Skundo pateikimas Valstybinei duomenų inspekcijai (dvi.gov.lv).
  • 10. Vaizdo stebėjimas

   "Evopipes" naudoja stebėjimo kameras bendrovės patalpose ir teritorijoje, įskaitant darbuotojų, lankytojų, patalpų ir turto saugumo sumetimais, siekdama apginti "Evopipes" teisinius reikalavimus ir teisėtus interesus.

   Pagrindinę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, susijusį su vaizdo stebėjimu, galima rasti bendrovės vaizdo stebėjimo politikoje ir informaciniuose ženkluose bendrovės teritorijoje.

  • 11. Slapukų naudojimas

   Slapukai - tai maži raidžių ir skaitmenų failai, kurie siunčiami į jūsų įrenginį lankantis svetainėje ir kuriuos svetainė išsaugo jūsų įrenginyje, kai atidarote puslapį. Kiekvieno kito apsilankymo metu slapukai siunčiami atgal į svetainę, o ji juos atpažįsta. Slapukai gali būti naudojami jūsų lankomiems tinklalapio puslapiams sekti, įvestai informacijai išsaugoti ir jūsų parinktims įsiminti.

   Evopipes savo svetainėje naudoja slapukus. Kaip slapukai naudojami, nurodyta "Evopipes" slapukų politikoje, kurią galima rasti svetainėje www.evopipes.lt

  • 12. Privatumo politikos galiojimo pabaiga ir pakeitimai

   Turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, pataisyti, papildyti ar ištrinti dalį šios privatumo politikos, pranešdami apie pakeitimus "Evopipes" svetainėje www.evopipes.lt

  • 1. Įvadas

   Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį naudojantis mūsų svetaine www.evopipes.lt . Tais atvejais, kai surinkti Asmens duomenys yra tvarkomi, informaciją apie jų tvarkymą galima rasti "Evopipes" privatumo politikoje.

   Jei nenorite priimti mūsų slapukų, turėtumėte nurodyti savo naršyklei atsisakyti slapukų iš www.evopipes.lt . Tokiu atveju gali būti, kad negalėsime jums teikti tam tikro pageidaujamo turinio ir paslaugų.

  • 2. Kontaktinė informacija

   Jei turite klausimų ir (arba) pastabų dėl mūsų slapukų politikos, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis:

   SIA Evopipes
   Langervaldes 2a, Jelgava, LV-3002
   Tel: +371 63 094 300
   El. paštas: info@evopipes.lv

  • 3. Kas yra slapukai

   Slapukai - tai maži raidžių ir skaitmenų failai, kurie siunčiami į jūsų įrenginį lankantis svetainėje ir kuriuos svetainė išsaugo jūsų įrenginyje, kai atidarote puslapį. Kito apsilankymo metu slapukai siunčiami atgal į svetainę ir ji juos atpažįsta. Slapukai gali būti naudojami jūsų lankomiems tinklalapio puslapiams sekti, įvestai informacijai išsaugoti ir jūsų parinktims įsiminti.

  • 4. Slapukų kategorijos

   Savo svetainėje naudojame dvi slapukų kategorijas:

   Kategorija

   Aprašymas

   Esminiai slapukai Esminiai slapukai užtikrina funkcijas, be kurių negalėtumėte naudotis šia svetaine pagal paskirtį. Tai tik techniniai slapukai, kurie neseka jūsų naršymo veiklos.

   Analitiniai / veiklos slapukai

   Veikimo slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudojama svetainė. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti naudotojų patirtį.

  • 5. Slapukų sąrašas

   psilankymą pas mus saugoti.

   Esminis slapukas

   1 diena

   _ga

   "Google Analytics" slapukas. Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

   Analitinis slapukas

   2 metai

    

   _ga_#

   "Google Analytics" slapukas. Jis naudojamas duomenims apie tai, kiek kartų naudotojas lankėsi svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datoms rinkti.

   Analitinis slapukas

   2 metai

   _gid

   "Google Analytics" slapukas. Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

   Analitinis slapukas

   1 diena

   _gat

   "Google Analytics" slapukas. jis naudojamas užklausų greičiui riboti - taip apribojamas duomenų rinkimas didelio lankomumo svetainėse.

   Analitinis slapukas

   1 diena

   collect

   "Google Analytics" slapukas. Jis naudojamas "Google Analytics" duomenims apie lankytojo įrenginį ir elgseną siųsti.

   Analitinis slapukas

   Sesija

   analytics_tracker

   Prisimena, kad naudotojas leido naudoti analizės slapukus.

    

   1 diena

   show_cookie_notice

   Prisimena, ar pranešimas apie slapukų naudojimą buvo uždarytas.

    

   5 metai

  • 6. Slapukų tvarkymas

   Apsilankius "Evopipes" svetainėje, rodomas pranešimas, kad svetainėje naudojami slapukai. Pradėdami naudotis svetaine, galite pasirinkti, kokius slapukus leisite naudoti. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad negalite atsisakyti naudoti reikalaujamų slapukų, nes be jų neįmanoma užtikrinti vertingo svetainės naudojimo. Paspaudus "Sutinku", sutikimo veiksmas tampa teisiniu slapukų naudojimo pagrindu, o naudotojai patvirtina, kad perskaitė informaciją apie slapukus ir jų naudojimo tikslus.

   Savo pasirinkimą galite bet kada pakeisti.

  • 7. Kaip pakeisti pasirinktus slapukus

   Jei norite apriboti ar uždrausti slapukų priėmimą ir saugojimą savo įrenginiuose arba ištrinti jau įrašytus slapukus, tokius veiksmus galite atlikti naudodami interneto naršyklės nustatymus. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų valdymą, apsilankykite šioje svetainėje:

   https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies

   Jei norite leisti arba atšaukti sutikimą naudoti analitinius slapukus, pakeiskite savo pasirinkimą slapukų nustatymuose ir paspauskite mygtuką "Išsaugoti pakeitimus".

  • 8.Informacijos pokyčiai

   Ši politika gali būti kartais keičiama be išankstinio įspėjimo, nes nuolat tobuliname ir plėtojame šią svetainę. Mes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir atsižvelgiame į visuotinai pripažintą praktiką, susijusią su slapukų naudojimu.

   Visi slapukų politikos pakeitimai bus skelbiami įmonės interneto svetainėje www.evopipes.lt

   Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, perskaitykite bendrovės privatumo politiką, kurią rasite mūsų svetainėje.

  • 1. Įvadas

   Ši vaizdo stebėjimo politika (toliau - Politika) taikoma vaizdo stebėjimui, kurį vykdo ribotos atsakomybės bendrovė "Evopipes", reg. Nr. 50003728871, registruotos buveinės adresas: 2A Langervaldes Street, Jelgava, LV-3002 (toliau - Evopipes)

  • 2. Valdytojas ir jo kontaktinė informacija

   "Evopipes" informuoja, kad asmens duomenų tvarkymo, o šiuo atveju - vaizdo stebėjimo, atžvilgiu "Evopipes" laikoma asmens duomenų valdytoja, kaip nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

   "Evopipes" kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais yra tokia:

   Adresas: 2A Langervaldes Street, Jelgava, LV-3002
   Telefonas: +371 63094300
   El. pašto adresas: info@evopipes.lv

  • 3. Kokie asmens duomenys tvarkomi?

   Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta (toliau - duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių.

   Šiuo atveju vaizdo stebėjimo įrašuose yra asmens duomenų, įskaitant:

   • Asmens įvaizdis (išvaizda, elgesys);
   • Įrašo vieta (patalpa, kameros kampas);
   • Įrašymo laikas (data, laikas).

   Vaizdo stebėjimo sistema veikia judesiui jautriu režimu.

   "Evopipes" naudoja informacinius ženklus, kad informuotų jus apie vaizdo stebėjimą. Šie ženklai įrengiami lengvai matomose vietose, juose pateikiama Asmens duomenų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio trečioje dalyje nurodyta informacija. Kitaip tariant, informacija apie "Evopipes" ir jos kontaktinę informaciją, duomenų tvarkymo tikslą, taip pat nuoroda dėl galimybės gauti kitą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsnyje nurodytą informaciją.

  • 4. Koks yra vaizdo stebėjimo tikslas ir teisinis pagrindas?

   "Evopipes" vykdo vaizdo stebėjimą šiais tikslais:

   • užtikrinti savo teisėtų interesų apsaugą, įskaitant savo nuosavybės apsaugą ir neteisėtos veiklos prevenciją;
   • siekiant užtikrinti klientų ir tiekėjų skundų dėl prekių ir paslaugų kokybės ir apimties nagrinėjimą;
   • siekiant apsaugoti nekilnojamąjį ir kitą turtą nuo gaisro pavojaus;
   • siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įgyvendinimą darbo vietoje naktį arba savaitgaliais, kai vadovų nėra, ir siekiant užtikrinti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą.

   Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra "Evopipes" teisėti interesai (Bendrojo duomenų reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Kitaip tariant:

   • teisėti "Evopipes" interesai apsaugoti savo nuosavybę ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai;
   • "Evopipes" teisėti interesai veiksmingai spręsti ginčus su klientais ir tiekėjais;
   • "Evopipes" teisėti interesai, susiję su priešgaisrinės saugos priemonių valdymu jos teritorijoje;
   • "Evopipes" teisėti interesai užtikrinti veiksmingą darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą, atitinkančią Darbo apsaugos įstatymo reikalavimus.
  • 5. Kas turi prieigą prie asmens duomenų?

   Vaizdo stebėjimo įrašą gali gauti arba peržiūrėti šių kategorijų gavėjai:

   • Užsakomųjų paslaugų teikėjai, kurie teikia "Evopipes" apsaugos paslaugas ir suteikia prieigą prie vaizdo stebėjimo įrašų. Su užsakomųjų paslaugų teikėju sudaryta sutartis kaip su asmens duomenų tvarkytoju pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnį;
   • užsakomųjų paslaugų teikėjai, atliekantys vaizdo stebėjimo sistemos diegimą ir priežiūrą. Su užsakomųjų paslaugų teikėju buvo sudaryta sutartis kaip su asmens duomenų tvarkytoju pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnį;
   • Evopipes darbuotojams, nurodytiems įsakyme, kurie turi teisę susipažinti su vaizdo stebėjimo įrašais;
   • įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, vaizdo įrašai gali būti perduoti draudimo bendrovei draudimo įvykiui tirti;
   • Valstybinė darbo inspekcija, kad patikrintų, ar laikomasi Darbo apsaugos įstatymo reikalavimų;
   • "Evopipes" gali perduoti vaizdo įrašus teisėsaugos institucijoms, kad būtų ištirta nusikalstama veika.

   Draudžiama perduoti ar skelbti vaizdo stebėjimo įrašus žiniasklaidai, socialiniuose tinkluose ir pan.

   "Evopipes" neperduoda jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

  • 6. Vaizdo kamerų parinkimas ir įrengimas

   Įrengdama vaizdo stebėjimo kameras "Evopipes" laikosi Europos duomenų apsaugos valdybos ir Valstybinės duomenų inspekcijos rekomendacijų ir atsižvelgia į šiuos veiksnius:

   • "Evopipes" kruopščiai parenka vaizdo kamerų vietas taip, kad jų stebėjimo zona neviršytų būtino ploto;
   • turi būti įrengtos vaizdo kameros, užtikrinančios atitinkamą įrašymo kokybę;
   • "Evopipes" turi išdėstyti vaizdo kameras taip, kad jos būtų saugios nuo neteisėtos prieigos ir apsaugotos nuo sugadinimo;
   • vaizdo kameros neturi būti įrengiamos vietose, kur asmenys tikisi ypač didelės privatumo apsaugos, pvz., tualetuose ar darbuotojų tualetuose;
   • įrašant vaizdus nurodomas tikslus įrašo padarymo laikas ir data;
   • užtikrinama reguliari techninė vaizdo kamerų priežiūra;
   • vaizdo stebėjimo kameros nenaudojamos žmonių pokalbiams įrašinėti. Garso įrašymas yra išjungtas;
   • vaizdo stebėjimas nenaudojamas darbuotojų atliekamo darbo kiekiui ar kokybei kontroliuoti.
  • 7. Vaizdo kamerų parinkimas ir įrengimas

   Vaizdo stebėjimo įrašai ištrinami po 30 dienų.

   Jei atitinkamas įrašas reikalingas siekiant apsaugoti teisėtus "Evopipes" ar kitų asmenų interesus, pavyzdžiui, vykstant ginčui ar teisminiam procesui, jis gali būti saugomas ilgiau, kol šis tikslas bus pasiektas.

  • 8. Asmens duomenų saugumas

   "Evopipes" nuolat peržiūri ir tobulina apsaugos priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, sunaikinimo ir pan. Tam "Evopipes" naudoja naujausias technologijas ir laikosi atitinkamų techninių ir organizacinių reikalavimų.

   Tik specialiai įgalioti "Evopipes" darbuotojai turi teisę susipažinti su vaizdo stebėjimo įrašais, remdamiesi būtinybe gauti šią informaciją savo darbo pareigoms atlikti. Prieš suteikdami prieigą prie vaizdo stebėjimo įrašų, įgalioti darbuotojai turi gauti leidimą.

   Darbuotojams taip pat draudžiama:

   • bet kokiu būdu transformuoti ar modifikuoti įrašus;
   • jų perkėlimas į laikmenas;
   • naudoti juos komerciniais tikslais;
   • pateikti juos neįgaliotiems asmenims arba kitiems darbuotojams, neturintiems teisės susipažinti su šiais įrašais.;failų su asmeniniais duomenimis kopijavimas į privačias išorines laikmenas (USB atmintines ir pan.). Vaizdo įrašų kopijavimas į "Evopipes" išorines laikmenas yra leistinas, jei tai daroma siekiant perduoti įrašus duomenų subjektui arba teisėsaugos institucijoms.
  • 9. Kokiais atvejais peržiūrimi vaizdo įrašai?

   Atsakingi darbuotojai turi teisę peržiūrėti vaizdo įrašus šiais atvejais:

   • gautas kliento arba tiekėjo skundas;
   • įvyko nelaimingas atsitikimas, profesinės sveikatos ir saugos incidentas ar kitas incidentas;
   • siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įgyvendinimą darbo vietoje naktį arba savaitgaliais;
   • įtariama neteisėta veikla;
   • gautas duomenų subjekto prašymas išduoti vaizdo stebėjimo įrašą;
   • gautas prašymas iš Valstybinės darbo inspekcijos ar kitos vyriausybinės institucijos;
   • gautas policijos ar kitų teisėsaugos institucijų prašymas;
   • kitais išimtiniais atvejais, gavus leidimą.
  • 10. Kokios yra jūsų teisės?

   Duomenų apsaugos reguliavimo sistema suteikia jums teisę daryti įtaką savo asmens duomenų tvarkymui. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome:

   • pateikti raštišką prašymą Evopipes paštu arba asmeniškai (su savimi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba;
   • saugiu elektroniniu parašu pasirašytą paraišką siųsti adresu: info@evopipes.lv.

   Gavusi jūsų paraišką, "Evopipes" nustatys jūsų tapatybę, t. y. įsitikins, kad esate tas pats asmuo, kuriuo prisistatote, ir per vieną mėnesį pateiks jums atsakymą.

   Turite visas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente garantuojamas teises, įskaitant:

   • Teisė susipažinti su asmens duomenimis ir gauti informaciją apie jų tvarkymą. Norėdami gauti vaizdo įrašą ir pasinaudoti šia teise, turite pateikti "Evopipes" visą būtiną informaciją apie save (pvz., savo nuotrauką, drabužių aprašymą, datą ir laiką ir t. t.), kad galėtume jus identifikuoti vaizdo įraše. Evopipes užtikrina, kad nebūtų pateikta daugiau duomenų, nei būtina. Pavyzdžiui, jei vaizdo įrašas trunka kelias valandas, bet jūs jame matomas tik trumpai, turite teisę susipažinti tik su ta laiko atkarpa, kuri taikoma jums. Jei vaizdo įraše, kuriame pasirodote, yra ir kitų asmenų, "Evopipes", prieš išduodama jums įrašą, atidžiai įvertina, ar būtina užmaskuoti šių trečiųjų asmenų duomenis. Evopipes neišduos jums vaizdo įrašo, jei kyla pagrįstų abejonių dėl jūsų matomumo ar prašymo pagrįstumo;
   • Asmens duomenų taisymas. Jei apie jus tvarkoma informacija yra netiksli arba neteisinga, turite teisę prašyti, kad ši informacija būtų pakeista, patikslinta arba ištaisyta. Kiekviena situacija bus vertinama individualiai, siekiant nustatyti, ar ši teisė taikytina, nes vaizdo įrašai patys savaime yra tikslūs;
   • Tam tikromis aplinkybėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnį turite teisę prašyti "Evopipes" ištrinti jūsų asmens duomenis. Kai duomenys nebereikalingi, "Evopipes" juos ištrina;
   • Apdorojimo apribojimas. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti "Evopipes" apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnį. Kiekviena situacija bus vertinama individualiai;
   • Teisė nesutikti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnį dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju prieštaraujančio asmens duomenų tvarkymas turi būti nutrauktas, nebent "Evopipes" įrodo, kad yra įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios nusveria duomenų subjekto teises ir interesus;
   • Duomenų perkeliamumas. Tam tikromis aplinkybėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnį turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. Ši teisė taikoma tik tiems duomenims, kuriuos duomenų subjektas pateikė "Evopipes" savo sutikimo arba sutarties pagrindu;
   • Teisė būti informuotam apie asmens duomenų saugumo pažeidimą. Turite teisę gauti informaciją ir "Evopipes" jus informuos, jei įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas, dėl kurio gali kilti didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.;
   • Teisė kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją arba į teismą. Mes labai gerbiame jūsų privatumą, todėl prašome susisiekti su mumis, jei turite klausimų ar užklausų. Tačiau jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi netinkamai, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją arba teismą.

   Daugiau informacijos galima rasti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, kurį galima rasti internete adresu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Sveiki!

Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį naudojantis mūsų svetaine. Jūsų sutikimu šioje svetainėje taip pat gali būti naudojami statistiniai ir analitiniai slapukai. Jei sutinkate, kad šie papildomi slapukai būtų naudojami, pažymėkite savo pasirinkimą: